Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji

Kurz D - Ekonomika malé a střední společnosti, její legislativní pozadí pro subjekty inovační infrastruktury

Aktivita Rozsah Forma vzdělání
Modul 1 - Legislativní rámec účetnictví/daně
  • Daňová legislativa – zaměření na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty – informace o systému, struktuře a filozofii zákonů, provázanosti na unijní legislativu, požadavků na podnikatele
  • Daňový řád – zaměřená především na možnosti kvalifikované obrany, práva a povinnosti daňového subjektu
  • Legislativa EU v oblasti daní a účetnictví, jak ovlivňuje práci českých subjektů
1 den (8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Přednášky a otevřené diskuse o tématu, otázky a odpovědi, podpůrné materiály na CD formou prezentace a odkazů na legislativu/judikaturu.
Modul 2 - Legislativní rámec – obchodní právo a účetnictví, aplikace
  • Regulace podnikání v České republice, specifika smluvních vztahů, jednotlivých forem podnikání, výhody a nevýhody
  • Požadavky účetní legislativy v České republice, povinnost zveřejňování a využití této povinnosti pro analýzu obchodních partnerů a eliminace rizika vyplývající z obchodního styku
  • Možnosti omezení podnikatelského rizika – využití kurzového zajištění, zajištění pohledávek/závazků
  • Využití účetních výkazů a reportingu pro hodnocení situace společnosti, jaká jsou vhodná účetní data pro odpovědného pracovníka pro identifikaci budoucího rizika podnikání, výhodnost/nevýhodnost obchodního úvěru
  • Příklady vhodného reportingu, případové studie
1 den (8 výukových hodin) Prezenční

Způsob výuky:
Metodické semináře, přednášky, proložené případovými studiemi
Celkem 2 dny (16 výukových hodin)