Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji
Název projektu: Další vzdělávání v subjektech inovační infrastruktury ve Středočeském kraji
Příjemce dotace: Národní klastrová asociace
Partner projektu: Nexia AP a.s.
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.11.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.09.2014

Stručný popis projektu:

Projekt svým zaměřením reaguje na identifikovanou poptávku pro vytvoření komplexních vzdělávacích modulů s optimálním množstvím informací pro manažery, facilitátory, pracovníky TH a další pracovníky v návaznosti na subjekty inovační infrastruktury na území Středočeského kraje. Této cílové skupině chceme umožnit rozvoj kvalifikace, který jí pomůže zvládat nároky současné pozice a zvýší její uplatnitelnost na trhu práce.

Cestou k naplnění cílů je vytvoření a pilotní ověření 5 inovativních vzdělávacích programů včetně učebních materiálů, e-learningu a pěti tematických učebních publikací.

Projekt bude probíhat po dobu dvou let, během kterých dojde k metodickému a obsahovému nastavení jednotlivých kurzů, jejich pilotnímu ověření na vzorku cílové skupiny a následně k úpravě a precizaci metodik do finální podoby dle reflexe požadavků a potřeb cílové skupiny.

Projektový tým zodpovědný za realizaci projektu je sestaven ze zkušených odborníků s potřebnou kvalifikací.

Národní Klastrová Asociace Nexia AP a.s.